Podziel się   

Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Polonia Magazine, LLC ("Magazyn Polonia") z siedziba w Des Plaines w stanie Illinois w USA i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie ("Dokument Umowy"). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

Ograniczona licencja

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Magazyn Polonia udziela użytkownikowi Strony niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych ("Materiały"). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

Magazyn Polonia upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej Materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Magazyn Polonia udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

  1. zobowiązani są Państwo zachować - na wszystkich kopiach ściągniętych Materiałów - informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w Materiałach;
  2. nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
  3. nie wolno Państwu przekazywać Materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego Dokumentu Umowy i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.

Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów międzynarodowych. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, Magazyn Polonia nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Odpowiedzialność

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. Magazyn Polonia nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie lub dystrybuowanych poprzez Stronę ("porada"). Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. Magazyn Polonia zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. Magazyn Polonia może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują - bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

Odnośniki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy Magazyn Polonia mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą Magazyn Polonia.

Magazyn Polonia nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. Magazyn Polonia nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:

  1. Magazyn Polonia sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub
  2. jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy Magazyn Polonia lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.

Magazyn Polonia wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn Magazyn Polonia. Magazyn Polonia może czasem wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w celu badania rynku produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez Magazyn Polonia do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

Magazyn Polonia nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Państwa stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez Państwa o oferty produktów i usług. Prośba o udzielenie zgody przez Państwa pojawi się przy udostępnianiu przez Państwa danych.

Dostawcy usług dla Magazyn Poloniaa muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Magazyn Polonia i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla Magazynu Polonia.

Firma Magazyn Polonia dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność Państwa danych osobowych. Magazyn Polonia umożliwi Państwu dostęp do Państwa danych oraz możliwość zmiany takich informacji za pośrednictwem Internetu.

Dostarczając firmie Magazyn Polonia takie informacje lub materiały, udzielają Państwo Magazynowi Polonia nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie - z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby Magazyn Polonia wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej Strony.

Ponadto Państwo:

  1. oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich, i
  2. potwierdzają świadomość faktu, że firma Magazyn Polonia zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

Komunikacja między użytkownikami

Firma Magazyn Polonia zastrzega sobie prawo (ale nie jest do tego zobowiązana) do monitorowania lub przeglądania także tych elementów Strony, na których użytkownicy swobodnie komunikują się ze sobą (komentarze, chat rooms, grupy dyskusyjne lub inne fora) oraz do śledzenia treści takiej komunikacji. Jednakże ani firma Magazyn Polonia, ani żadna z firm z nią powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za treść takiej komunikacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem umyślnego zachowania, Magazyn Polonia ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy Magazyn Polonia został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

Zmiany

Magazyn Polonia zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu Umowy obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na Stronie. Dalsze użytkowanie Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu Umowy, traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian.

Magazyn Polonia może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. Magazyn Polonia może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. Magazyn Polonia może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku zobowiązani są Państwo zniszczyć niezwłocznie wszelkie Materiały.

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych i obowiązujące prawo

Niniejsza Strona jest kontrolowana przez Magazyn Polonia z lokalizacji znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. Magazyn Polonia nie gwarantuje, że Materiały zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem USA. Dostęp do Materiałów zawartych na niniejszej Stronie jest zabroniony z państw, w których zawartość Materiałów jest nielegalna. Jeżeli odwiedzacie Państwo niniejszą Stronę spoza obszaru Stanów Zjednoczonych, jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa. Nie wolno Państwu używać Strony lub eksportować Materiałów z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w USA. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu Umowy lub jego przedmiotu podlegają prawu amerykańskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności Magazyn Polonia zawarta jest w sekcji "Polityka prywatności".

Informacje o firmie

Informacje o firmie Magazyn Polonia znajdują się w sekcji "O Magazynie".

Znaki towarowe

Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.

Najnowsze artykuły

Magazyn w sieci

Hydepark Polonii

Dawid
25 lip, 15:17
Zapraszamy na forum Polakow w Szwajcarii - https://forum.polakow.ch»
Mia Lukas
21 cze, 05:49
Mój były chłopak rzucił mnie tydzień temu po tym jak oskarżyłem go że spotyka się z kimś innym [...]»
hanna
20 cze, 03:58
Wszystko dzięki temu wspaniałemu człowiekowi zwanemu dr Agbazarą wspaniałemu czaru rzucającemu we mnie radość pomagając mi przywrócić mego [...]»

Najczęściej...